Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej Rozporządzenie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Paweł Matracki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą przy ulicy Branickiego 12 lok. 76, 02-972 Warszawa, www. skinconcept.com.pl.

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:

a) w celu przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia za Twoją wyraźną zgodą – art. 9 ust. 2 lit. Rozporządzenia, w związku z koniecznością przeprowadzenia wywiadu dotyczącego stanu Twojego zdrowia przed wykonaniem zabiegu i prowadzenia dokumentacji zabiegowej; podanie danych jest dobrowolne jednakże ich nie wskazanie spowoduje niemożność dopasowania odpowiedniego zabiegu kosmetycznego bądź medycznego, co w rezultacie spowoduje niemożność wykonania usługi;

b) w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. m. in. w związku z przesłaniem wiadomości sms-owej przypominającej o terminie wizyty, w związku z kontaktem przez formularz dostępny na stronie internetowej www.skinconcept.com.pl;

c) w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu dochodzenia roszczeń, w celach wykrywania oszustw, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych i podmiotów trzecich.

3. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się, zanim wycofałeś zgodę. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres e-mail: kontakt@skinconcept.com.pl lub przesłać oświadczenie na adres administratora danych.

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. w zakresie wsparcia IT, usług hostingowych, systemu rejestrującego wizyty on-line).

5. Twoje dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku marketingu bezpośredniego. Przysługuje Ci także prawo przenoszenia danych tj. otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś/aś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się nami przez e-mail: kontakt@skinconcept.com.pl lub listownie na adres administratora danych wskazany w pkt. 1 powyżej.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzane przez nas dane osobowe naruszają przepisy Rozporządzenia masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.